Senzorika je proces, ktorý umožňuje človeku efektívne prijímať, spracovať a reagovať na informácie prichádzajúce cez zmysly. Je nevyhnutný pre správne fungovanie v každodennom živote a je základom pre učenie a rozvoj adekvátneho správania. Senzorická integrácia je kľúčovou schopnosťou pre spracovanie prichádzajúcich zmyslových informácií, čo umožňuje organizmu primerane reagovať na rôzne situácie.

Dôležitosť a účel terapie

 • Vnímanie cez zmysly: Zahŕňa zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, rovnováhu a vnímanie tela (propriocepcia).
 • Riešenie porúch: Pomáha pri poruchách ako sú neprimeraná aktivita, problémy s jemnou motorikou, artikuláciou, učením, pozornosťou, emóciami, alebo pri poruchách senzorického vnímania.
 • Hra ako terapeutický nástroj: Terapia prebieha v bezpečnom a stimulujúcom prostredí, kde je dieťa motivované k hre a aktivite.

Ako Senzorická integrácia funguje?

 • Bezpečné prostredie: Terapia sa odohráva v špeciálne vybavenej miestnosti, ktorá stimuluje pohyb a aktivitu.
 • Vestibulárne a proprioceptívne vnímanie: Terapeutické aktivity sú zamerané na zlepšenie rovnováhy a vnímania tela.
 • Adaptívne reakcie: Cieľom je umožniť dieťaťu spontánne formovať adekvátne reakcie na zmyslové podnety.
 • Individualizovaný prístup: Každé dieťa má svoje špecifické potreby a ciele, ktoré terapia reflektuje.

Výhody Senzorickej Integrácie

 • Podporuje efektívne spracovanie informácií potrebných pre učenie a vhodné správanie.
 • Posilňuje základné schopnosti ako koordinácia, rovnováha, jemná motorika.
 • Pomáha deťom cítiť sa sebaistejšie v ich interakciách s okolím.
 • Podporuje schopnosť nadväzovať vzťahy a interagovať s inými.

Senzorická integrácia predstavuje esenciálny prístup v terapeutickom procese, ktorý umožňuje deťom a dospelým efektívnejšie spracovať zmyslové informácie a lepšie reagovať na výzvy každodenného života. Je to neoceniteľná metóda na zlepšenie celkového funkčného výkonu a kvality života.