Bilaterálna Integrácia (BI) je vývinový program, ktorý sa zameriava na rozvoj pohybových vzorcov. Je navrhnutý tak, aby podporoval vývoj na rôznych úrovniach zručností, od jednoduchých cvikov až po zložité, v závislosti od individuálnych potrieb každého jednotlivca. Cieľom BI je prepájať kognitívne schopnosti (myslenie) s motorikou a stimulovať exekutívne funkcie, čo výrazne zlepšuje plánovanie, organizovanie, riešenie problémov a efektívne využívanie času.

Pre koho je Bilaterálna Integrácia určená?

BI je vhodná pre všetky vekové kategórie - od detí až po dospelých. Osobitne prospešná je pre jedincov, ktorí zápasia s/so:

  • Sluchovým a zrakovým spracovávaním
  • Problémami v škole, ako sú čítanie, písanie a grafomotorika
  • Koordináciou oko-ruka
  • Sekvenčnou pamäťou (zapamätanie si po sebe idúcich inštrukcií)
  • Pomalým pracovným tempom alebo roztržitosťou
  • Pozornosťou a zvládaním emócií
  • Motorikou a rovnováhou tela

Cviky pre deti sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a zaujímavé, čím sa znižuje riziko nudy počas cvičenia. Štandardne sa cvičí 4-6 týždňov jeden program a následne sa zostavuje nová séria cvikov prispôsobená aktuálnemu vývoju a potrebám dieťaťa.

Ako Bilaterálna Integrácia funguje?

BI je súbor pohybových vzorcov, ktoré slúžia na rozvoj v rámci obidvoch mozgových hemisfér a ich vzájomnú kooperáciu. Tento program obsahuje 10 až 15 minútové cviky na sebauvedomenie a sebapoznanie, ktoré zlepšujú koordináciu pohybu, rovnováhu, vestibulárny systém, posilňujú stred tela a zlepšujú križovanie stredovej línie tela a grafomotoriku. K tomu môžu patriť aj cvičenia na vnímanie vlastného tela. Následne sa BI cvičenia realizujú v pohodlí domova 4-6 týždňov.

BI je možné využiť ako samostatný koncept alebo v kombinácii s inými terapiami, ako napríklad JIAS, v závislosti od individuálnych potrieb a stavu dieťaťa. Ak má dieťa problémy s emóciami, zvládaním stresu, rozoznávaním hlások a sluchovým spracovaním, BI je vhodne kombinovaná s ďalšími prístupmi.