JIAS, alebo Just In Auditory Stimulation, je unikátny a vedecky podložený program sluchového tréningu, ktorý sa zameriava na stimuláciu a rozvoj nervových dráh vedúcich do mozgu a v rámci mozgu. Ide o špeciálne navrhnutý tréning, ktorý využíva individualizované hudobné sety zamerané na zlepšenie rečových a jazykových schopností, sluchového spracovania a celkovej kognitívnej funkčnosti.

JIAS sluchový tréning využíva stimuláciu medzi pravým uchom a ľavou mozgovou hemisférou, ktorá je zodpovedná za spracovanie jazyka a reči. Tento proces umožňuje lepšie a efektívnejšie spracovávanie jazyka, čím sa znižuje pocit zahltenosti informáciami a zvyšuje sa schopnosť rýchlejšieho a efektívnejšieho učenia.

Kto môže mať prospech z JIAS?

JIAS je účinný pre širokú škálu jednotlivcov vrátane detí, mládeže a dospelých, ktorí čelia rôznym rečovým a jazykovým výzvam, ako sú:

 • Poruchy v správnej výslovnosti
 • Ťažkosti v expresii a rozprávaní
 • Problémy so sluchovým spracovávaním
 • Dyslexia a iné špecifické poruchy učenia
 • Fonematické a fonologické uvedomovanie
 • Dyspraxia a poruchy autistického spektra
 • Problémy s pozornosťou a koncentráciou
 • Nízke sebavedomie a sebadôvera
 • Precitlivenosť na hluk a určité zvuky

Ako JIAS funguje?

JIAS program sa začína detailnou diagnostikou, kde sa pomocou audiometrie hodnotí, ako jednotlivec spracúva zvuky a slová. Na základe týchto výsledkov sa vytvára individualizovaný hudobný set, ktorý je špecificky navrhnutý na zlepšenie konkrétnych oblastí, s ktorými má daný jednotlivec problémy. Tento set sa následne počúva pred spaním, aby sa maximalizoval jeho terapeutický efekt.

Používanie JIAS má mnohé pozitívne účinky, ako sú:

 • Zlepšenie konverzačných zručností a jasnejšia výslovnosť
 • Lepšie čítanie a písanie bez výraznej námahy
 • Zlepšenie schopnosti vysporiadať sa s okolitým hlukom
 • Zvýšená koncentrácia a lepšie zapamätávanie počutých informácií
 • Rozpoznávanie emócií iných ľudí a zlepšenie sociálnych interakcií
 • Zvýšenie sebavedomia a sebadôvery
 • Zlepšenie kvality spevu a melódie
 • Znižovanie pravopisných chýb