Podmienky pre účasť v DFS Perlička

I.

 1. Účastník aktivity je oprávnený zúčastniť sa výučby po uhradení účastníckeho príspevku vo výške:15,00 € / cyklus
 2.  Aktivita prebieha v priestoroch Materského centra Pastierik.
 3. Vyučovacia hodina trvá 40 minút 1x týždenne.
 4. Cyklus trvá 4 týždne, obsahuje 4 vyučovacie hodiny.
 5. Aktivita je rozdelená na dva kalendárne polroky: september - január, február - jún
 6. Účastnícky príspevok za aktivitu sa platí vždy na prvej hodine začínajúceho cyklu, za celý cyklus vopred.
 7. Nový záujemca o aktivitu má možnosť zúčastniť sa prezentačnej hodiny po zaplatení príspevku 4,00€. Ak sa rozhodne aktivitu navštevovať bude táto platba vnímaná ako záloha na platbu účastníckeho príspevku. Ak sa rodič po prezentačnej hodine rozhodne, že dieťa nebude navštevovať aktivitu zaplatený príspevok za prezentačnú hodinu sa nevracia.
 8. Nový záujemca môže vstúpiť aj do už prebiehajúceho cyklu. V takom prípade zaplatí len zodpovedajúcu časť účastníckeho príspevku.
 9. Riadne uhradené účastnícke príspevky za všetky cykly aktivity v danom kalendárnom polroku zakladajú nárok dieťaťa na bezplatnú účasť na realizovaných vystúpeniach.
 10. Ak žiadne vystúpenia realizované nebudú má dieťa nárok na bezplatnú účasť na jednej náhradnej hodine (v januárovom resp. júnovom termíne) za vopred ospravedlnenú neprítomnosť na niektorej z riadnych hodín.


II.

 1. Rodič súhlasí so zverejňovaním zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov zhotovených Materským centrom Pastierik v internetových, elektronických a printových médiách na účely prezentácie jeho činností a aktivít.
 2. Rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely MC Pastierik.