Podmienky pre účasť v DFS Perlička

I.

 1. Účastník aktivity je oprávnený zúčastniť sa výučby po uhradení účastníckeho príspevku vo výške:18,00 € / cyklus
 2.  Aktivita prebieha v priestoroch Materského centra Pastierik.
 3. Vyučovacia hodina trvá 40 minút 1x týždenne.
 4. Cyklus trvá 4 týždne, obsahuje 4 vyučovacie hodiny.
 5. Aktivita je rozdelená na dva kalendárne polroky: september - január, február - jún
 6. Účastnícky príspevok za aktivitu sa platí vždy na prvej hodine začínajúceho cyklu, za celý cyklus vopred. 
 7. V čase "Covid opatrení" od 1.9.2020 do odvolania sa mení bod 6 a jeho znenie je takéto: Účastnícky príspevok za aktivitu sa uhradí do 21.9.2020 v hodnote 72,00€, čo garantuje účastníkom 16 odučených hodín za I. polrok a do 19.2.2021 v hodnote 76,50€, čo garantuje účastníkom 17 odučených hodní za II. polrok.
 8. Nový záujemca o aktivitu má možnosť zúčastniť sa prezentačnej hodiny po zaplatení príspevku 5,00€. Ak sa rozhodne aktivitu navštevovať bude táto platba vnímaná ako záloha na platbu účastníckeho príspevku. Ak sa rodič po prezentačnej hodine rozhodne, že dieťa nebude navštevovať aktivitu zaplatený príspevok za prezentačnú hodinu sa nevracia.
 9. Nový záujemca môže vstúpiť aj do už prebiehajúceho cyklu. V takom prípade zaplatí len zodpovedajúcu časť účastníckeho príspevku.
 10. Riadne uhradené účastnícke príspevky za všetky cykly aktivity v danom kalendárnom polroku zakladajú nárok dieťaťa na bezplatnú účasť na realizovaných vystúpeniach a v čase "Covid opatrení" v období od 1.9.2020 do odvolania aj nárok na bezplatnú účasť na jednej náhradnej hodine  (v januárovom resp. júnovom termíne).
 11. Ak žiadne vystúpenia realizované nebudú má dieťa nárok na bezplatnú účasť na jednej náhradnej hodine (v januárovom resp. júnovom termíne) za vopred ospravedlnenú neprítomnosť na niektorej z riadnych hodín.*
 12. Odhlásenie z DFS Perlička je možné len formou písomnej žiadosti zaslanej emailom na mcpastierik@gmail.com najneskôr však do 11. septembra 2020. V opačnom prípade, Vás budeme považovať za riadneho člena so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok účasti na tréningoch DFS Perlička. 


II.

 1. Rodič súhlasí so zverejňovaním zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov zhotovených Materským centrom Pastierik v internetových, elektronických a printových médiách na účely prezentácie jeho činností a aktivít.
 2. Rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely MC Pastierik.

  *bod č. 11 platí v čase mimo "Covid opatrení"