V našom centre organizujeme každú sobotu od 14:00 hod. aktivity pre rozvoj komunikačných zručností pre deti v predškolskom a školskom veku (od 3 rokov) pod vedením skúsenej špeciálnej pedagogičky Mgr. Lucie Kiráľovej.

Zameriavame sa nielen na zdravé deti, ale aj na deti s rôznymi komunikačnými potrebami, vrátane neverbálnych detí. Jedno sedenie trvá 30 minút.

Ako prebieha aktivita pre neverbálne deti?

Pri práci s neverbálnymi detičkami používame alternatívnu/augmentativnu komunikáciu (AAK), ako napríklad obrázkový výmenný komunikačný systém (PECS -The Picture Exchange Communication System), ktorý je účinným nástrojom pre deti s rôznymi potrebami v komunikácii. 

PECS sa obvykle začína jednoduchou výmenou obrázka za želaný predmet alebo činnosť. Postupne ho rozširujeme o zložitejšie komunikačné stratégie, ako je vytváranie viet pomocou obrázkov a rozvíjanie schopnosti požiadať, komentovať a odpovedať na otázky.

PECS balíček obsahuje sériu kartičiek s obrázkami bežných predmetov, činností a pojmov. Obrázky sú často organizované do kategórií a môžu byť prispôsobené individuálnym potrebám a preferenciám detí. Systém je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a umožňoval rýchle pridávanie nových obrázkov alebo slov podľa rozvíjajúcich sa potrieb a záujmov dieťaťa.

Využitie alternatívnych komunikačných metód, ako sú gestá, znaková reč, a pod., zas poskytujú deťom s ťažkosťami v reči ďalšie možnosti, ako sa vyjadriť a komunikovať s okolitým svetom.

Ako prebieha aktivita pre verbálne deti?

Sedenie je zamerané na výslovnosť, plynulosť reči, a rozvoj sociálnych zručností, čo môže výrazne znížiť frustráciu spôsobenú komunikačnými ťažkosťam. Ich súčasťou je oromotorika, rozhýbanie jazýčka, precvičovanie výslovnosti jednotlivých hlások a slabík, stimulácia reči a jazykových schopnosti v jednotlivých rovinách a rozvoj expresívnej aj receptivnej reči.

Komunikačné sedenia teda poskytujú širokú škálu benefitov, vrátane zlepšenia komunikačných schopností, zvýšenia sebavedomia, nezávislosti, a pripravenosti na školu, čo umožňuje deťom držať krok s ich rovesníkmi. 

Aktivity sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a angažujúce, čím sa zvyšuje motivácia detí zapojiť sa a učiť sa nové zručnosti v priateľskom a podpornom prostredí. 

Naše centrum rešpektuje jedinečné potreby každého dieťaťa. Naším cieľom je nielen pomôcť deťom zlepšiť ich rečové a jazykové schopnosti, ale aj podporiť ich sebavedomie a sociálnu integráciu.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0904 940 298.

 

Mgr. Lucia Kiráľová

 

Mgr. Kiráľová je špeciálna pedagogička s viac ako 20 rokmi praxe.

Svoju kariéru začínala ako učiteľka detí s poruchami učenia a mentálnym postihnutím.

V súčasnosti sa venuje logopedickej intervencii v materskej škole pre deti s autizmom, kde aplikuje metódy alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, vrátane systému PECS (Picture Exchange Communication System).

Popri práci sa venuje aj deťom s dysláliou (vývojová porucha reči, ktorá sa prejavuje nesprávnou výslovnosťou niektorých hlások alebo skupín hlások).

Je absolventkou Prešovskej univerzity, kde získala titul v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy s dôrazom na psychopédiu.

Počas svojej profesnej dráhy sa neustále vzdelávala a získala certifikáty v oblastiach ako logopédia, etická výchova, muzikoterapia, moderné pedagogické prístupy a využívanie technológií v edukačnom procese.

Mgr. Kiráľová kladie dôraz na individuálny prístup a využívanie inovatívnych metód na podporu rozvoja komunikačných zručností detí. 

Svoju prácu vníma ako poslanie -  chce pomáhať deťom nájsť a rozvíjať ich jedinečný hlas.